Όροι και προϋποθέσεις

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Έχοντας ως βασική προτεραιότητά μας την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, ακολουθούμε τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation) της ΕΕ, που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018.
 

Γενικά

Οι υπηρεσίες μας για επισκέπτη ή χρήστη υπάγονται στους παρακάτω όρους. Όσοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας αυτόματα αποδέχονται τους παρακάτω όρους οι οποίοι καθορίζουν την σχέση που διέπεται την μεταξύ SenditNow.gr και χρήστη. Εάν διαφωνεί ένας ή περισσότεροι επισκέπτες ή χρήστες, τότε οφείλουν να αποφύγουν την επίσκεψη ή την χρήση του SenditNow.gr και των υπηρεσιών που παρέχει ο δικτυακός αυτός τόπος.
 
Το SenditNow.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης, όταν το θεωρεί απαραίτητο, αρκεί να το γνωστοποιεί σε όλους τους επισκέπτες ή χρήστες εγκαίρως. Οι επισκέπτες ή χρήστες να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης, κατά την περιήγησή τους στο δικτυακό τόπο  SenditNow.gr. Σε περίπτωση που συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο SenditNow.gr και τις από αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες του, τότε αυτόματα αποδέχονται και τις τροποποιήσεις των Όρων. Σε αντίθετη περίπτωση, μη αποδοχή των τροποποιήσεων δηλαδή, ο επισκέπτης ή χρήστης υποχρεούται να εγκαταλείψει τον δικτυακό τόμο της SenditNow.gr .
 
Οι παρακάτω όροι είναι προσβάσιμοι σε όλους τους επισκέπτες και χρήστες της SenditNow.gr. Η επιβεβαίωση γνωστοποίησης κι αποδοχής τους αποτελεί προϋπόθεση για την συνέχιση της ενεργοποίησης του λογαριασμού παρεχομένων υπηρεσιών. ΤΟ SenditNow.gr θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες της έχουν διαβάσει τους παραπάνω όρους χρήσης και συμφωνούν με αυτούς.
 
Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών της SenditNow.gr από ανήλικους, σύμφωνα με το ισχύοντα νόμο. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά όλα αυτά ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες για αυτούς, Το SenditNow.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.
 
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλην δικαστήρια των Ιωαννίνων.
 

Εγγραφή

Η εγγραφή των χρηστών είναι απαραίτητη προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις παρεχόμενες από την SenditNow.gr υπηρεσίες. Η διαδικασία αυτή γίνεται συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα της SenditNow.gr . Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής, οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να δώσουν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες (όπως όνομα, επίθετο, διεύθυνση, κλπ).
 
Με την εγγραφή τους στις υπηρεσίες της SenditNow.gr και την απόκτηση λογαριασμού χρήστη, οι χρήστες δίνουν την συγκατάθεση τους στην SenditNow.gr να διατηρεί τα προσωπικά τους δεδομένα. Ταυτόχρονα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα όποτε το ζητήσουν να ενημερώνονται για τα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρεί Το SenditNow.gr . Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν σωστές και ακριβείς πληροφορίες και είναι υποχρεωμένοι να τηρούν πάντοτε ακριβή, αληθή, τρέχοντα, έγκυρα και πλήρη στοιχεία.
 
Εάν Το SenditNow.gr έχει εύλογο λόγο να υποψιαστεί ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ανακριβή, ψευδή ή μη ολοκληρωμένα, θα έχει το δικαίωμα να μην δημιουργήσει ή να τερματίσει το λογαριασμό χρήστη ή να αρνηθεί τη χρήση ή μελλοντική χρήση των υπηρεσιών από το χρήστη χωρίς καμία ειδοποίηση.
 
Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την SenditNow.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Οι κωδικοί δεν μπορούν να μεταφερθούν και δεν μεταπωλούνται. Οι χρήστες οφείλουν να δείχνουν την απαιτούμενη σύνεση κι επιμέλεια στην φύλαξη των Κωδικών Πρόσβασης καθώς και να μην αποκαλύπτουν τους Κωδικούς Πρόσβασης προς οιονδήποτε τρίτο. Οι κωδικοί του χρήστη είναι για αυστηρά προσωπική χρήση, ενώ η ευθύνη για τυχόν απώλεια ή υποκλοπή τους, ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη. Όλες οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν στο όνομα και τον κωδικό του χρήστη, θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τον χρήστη, ο οποίος και φέρει πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο και την χρήση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.
 
ΤΟ SenditNow.gr δεν είναι υπεύθυνο και ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης και/ή του ονόματος χρήστη.
 
ΤΟ SenditNow.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει, συμπεριλαμβανομένων ιδίως διαφυγόντων κερδών, θετικών και αποθετικών ζημιών, λόγω οποιασδήποτε χρήσης, που οφείλονται σε κακή ή λανθασμένη χρήση της υπηρεσίας, καθώς και σε μη διαθεσιμότητα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
 
ΤΟ SenditNow.gr διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. ΤΟ SenditNow.gr δικαιούται οποτεδήποτε κατά την κρίση της να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση των υπηρεσιών, σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης ή και σε περίπτωση που διαπιστωθεί χρήση της υπηρεσίας για τέλεση παράνομων πράξεων ή τη χρήση της υπηρεσίας για αποστολή μηνυμάτων με σεξουαλικό, ρατσιστικό ή περιεχόμενο οποιουδήποτε είδους διάκρισης, που προσβάλλει τα ήθη και την προσωπικότητα κάποιου ανθρώπου ή ομάδας ανθρώπων..
 

Υποχρεώσεις των χρηστών

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν, συνομολογούν και δεσμεύονται για τη σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου SenditNow.gr, υποκείμενοι στις διατάξεις περί μετάδοση δεδομένων, παροχής και χρήσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από την Ελλάδα προς Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι:
 
Δεν θα προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο, να μεταδώσουν, διακινήσουν, προωθήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο αντικείμενο στο Νόμο και τα χρηστά ήθη και ιδίως υλικό παρανόμως αποκτηθέν, αποτέλεσμα υποκλοπών, υλικό τρομοκρατίας, αντικείμενα παιδικής πορνογραφίας κ.ο.κ.
 
Δεν θα μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii) παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία αναγνωρίζονται από το εθνικό δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (π.χ. δικαίωμα απορρήτου, απαγόρευση διακρίσεων σε οποιοδήποτε επίπεδο συμπεριλαμβανομένου του φύλου, της φυλής, του χρώματος, της γλώσσας, της θρησκείας, της πολιτικής τοποθέτησης ή άλλης άποψης, εθνικής ή κοινωνικής φύσεως) iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη iv) παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
 
Δεν θα παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του ιστοτόπου, δεν θα ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη του SenditNow.gr , δεν θα εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στο www. SenditNow.gr και δεν θα παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από την SenditNow.gr .
 
Δεν θα εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της SenditNow.gr .
 
Δεν θα εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το SenditNow.gr.
 
Δεν θα αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chats, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του SenditNow.gr που παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο χρηστών.
 
Δεν θα χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία για ενημέρωση κι επικοινωνία προς τρίτους ή τις αρμόδιες Αρχές σε περιπτώσεις σε έκτακτης ανάγκης, καθόσον η ανταπόκριση ή επιτυχία αποστολής, δεν είναι εγγυημένη στον κρίσιμο χρόνο. ΤΟ SenditNow.gr ουδόλως ευθύνεται για την αποτυχία  αποστολής δεδομένων καθώς και για τη μη προσήκουσα περάτωση τυχόν τηλεφωνικής κλήσης.
 
Θα χρησιμοποιούν το σύστημα σεβόμενοι τις ώρες κοινής ησυχίας, την ιδιοτικότητα και το απόρρητο των επικοινωνιών και τα χρηστά ήθη, δεδομένου ότι το SenditNow.gr ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση διατάραξης της οικιακής ειρήνης ή της κοινής ησυχία των καλουμένων. Ουδόλως, επίσης, ευθύνεται για κακόβουλες αποστολές ή προσβλητικό, παράνομο, αντίθετο προς τα χρηστά ήθη περιεχόμενο των αποστολών, τα οποία ουδόλως ελέγχει και δύναται να τροποποιήσει. Σε περίπτωση, όμως, διατύπωσης παραπόνων, Το SenditNow.gr , δύναται να διακόψει άμεσα την παροχή των υπηρεσιών, έως τη διευθέτηση της υπόθεσης.
 
Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες-χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την SenditNow.gr για κάθε άμεση ή έμμεση θετική κι αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την SenditNow.gr των εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.
 
Οι χρήστες ρητά δηλώνουν και αποδέχονται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες, κείμενα, μηνύματα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του SenditNow.gr . ΤΟ SenditNow.gr δεν είναι υπεύθυνο να παρακολουθεί ή να ελέγχει το περιεχόμενο που αποθηκεύεται ή μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, εγκυρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου αυτού. ΤΟ SenditNow.gr δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσεως που θα προκληθούν ως αποτέλεσμα του περιεχομένου που μεταδίδεται από τις υπηρεσίες.
 

Ορισμός αποστολέα μηνυμάτων

Το SenditNow.gr παρέχει στους χρήστες την ευχέρεια να χρησιμοποιούν διάφορους τίτλους αποστολέα (originator/source address) όταν στέλνουν τα μηνύματα τους σε κατόχους κινητών τηλεφώνων. Tο SenditNow.gr δηλώνει ότι ο τίτλος αποστολέα αποτελεί μέρος του μηνύματος που αποστέλλει ο χρήστης προς τους κατόχους κινητών τηλεφώνων. Ως εκ τούτου, η χρήση τίτλων αποστολέα διέπονται από τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις. Μεταξύ άλλων, οι χρήστες ρητά δηλώνουν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν ως τίτλο αποστολέα οποιοδήποτε όνομα, εμπορική επωνυμία, σήμα, πνευματική ιδιοκτησία τα οποία είναι νόμιμη ιδιοκτησία οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου. Παράλληλα οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους τίτλους αποστολέα με τέτοιο τρόπο που να μην παραβιάζουν τους όρους που αναγράφονται στην παράγραφο «συμπεριφορά χρηστών και χρήση των υπηρεσιών» πιο πάνω. Το SenditNow.gr δεν επιτρέπει τη χρήση αποστολέα μόνο με αριθμούς και σε κάθε περίπτωση θέτει περιορισμούς στη μορφή που το κείμενο του αποστολέα θα έχει, έτσι ώστε να αποφευχθεί επαρκώς η παρανόηση από το άτομο ή τα άτομα που θα λάβουν το ηλεκτρονικό μήνυμα ( ) σχετικά με το νομικό ή το φυσικό πρόσωπο που το αποστέλει.
 
Οι χρήστες ρητά δηλώνουν και αποδέχονται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες, κείμενα, μηνύματα, τίτλους αποστολέα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του SenditNow.gr . ΤΟ SenditNow.gr δεν είναι υπεύθυνο να παρακολουθεί ή ελέγχει το περιεχόμενο που μεταδίδεται ή αποθηκεύεται μέσω των υπηρεσιών και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, εγκυρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου. ΤΟ SenditNow.gr δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσεως που θα προκληθούν ως αποτέλεσμα του περιεχομένου που μεταδίδεται από τις υπηρεσίες.
 
Οι χρήστες ρητά δηλώνουν ότι έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη συγκατάθεση των τρίτων προσώπων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα οι χρήστες διατηρούν στο ευρετήριο της μερίδας τους στην SenditNow.gr .
 
Οι χρήστες ρητά δηλώνουν ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των κατόχων/χρηστών κινητών τηλεφώνων για αποστολή σε αυτούς ηλεκτρονικού περιεχομένου.
 
Οι όροι χρήσης των υπηρεσιών της SenditNow.gr διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τους νόμους του διεθνούς εμπορίου. Σε κάθε περίπτωση αντιδικίας, αρμόδια είναι τα κατά τόπους δικαστήρια. Στην περίπτωση που κάποια από τις παρούσες διατάξεις κριθεί ως μη εφαρμόσιμη ή καταχρηστική, οι υπόλοιποι όροι χρήσης της παρούσας σελίδας και των όρων προστασίας απορρήτου παραμένουν σε πλήρη ισχύ.
 

Προσωπικά δεδομένα

Το SenditNow.gr συμμορφούμενο προς τις διατάξεις του Ν. 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του Ν. 2472/1997, του ΠΔ 207/1998 και 79/2000 και του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000 (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ), αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας, διατηρεί γνωστοποιημένο νομίμως αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των χρηστών, τα οποία επεξεργάζεται νομίμως, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 58433/07.11.2007 γνωστοποίηση προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα επεξεργαζόμενα στοιχεία, κοινοποιούνται στην SenditNow.gr από τους χρήστες, μέσω του δικτυακού τόπου, και στα πλαίσια των παρεχομένων μέσω αυτού υπηρεσιών κι αφορούν στο ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τη διεύθυνση του παρόχου σύνδεσης (IP), τα στοιχεία που λαμβάνει το SenditNow.gr από τους χρήστες των υπηρεσιών, όπως αυτά παρέχονται μέσω του δικτυακού τόπου, ενδεικτικά, τους αριθμούς τηλεφώνου των παραληπτών. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της SenditNow.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε.
 
ΤΟ SenditNow.gr , σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2472/1997 και την Οδηγία 1/2005 της ΑΠΔΠΧ, λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας ή γενικότερα της περιόδου τήρησης των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 4§1δ του Ν. 2472/1997.
 
Το SenditNow.gr παρέχει το δικαίωμα στους χρήστες να αιτηθούν τη διαγραφή, διόρθωση κι ενημέρωση επί των προσωπικών τους δεδομένων, την αδρανοποίηση της εγγραφής και τους λογαριασμού τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, υποβάλλοντας εγγράφως σχετικό αίτημα στους διαχειριστές του ιστοτόπου.
 
Τo SenditNow.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε κανένα τρίτο φορέα. H SenditNow.gr δύναται να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:
 
Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή Το SenditNow.gr ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να αποστείλει στους χρήστες του δικτυακού τόπου έντυπα ή άλλη αλληλογραφία, δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσεις ηλεκτρονικώς, ή/και να παραδίδει προϊόντα ή βραβεία.
 
Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το SenditNow.gr καθίσταται απολύτως απαραίτητη για την υλοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το SenditNow.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του δικτυακού τόπου καταθέτουν σε αυτό, στο βαθμό που είναι απόλυτα απαραίτητο για την παροχή υποστήριξης προς τον δικτυακό τόπο.
 
Σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, επιτάσσεται η κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων, προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές Αρχές μετά από νόμιμο αίτημά τους.
 
Τo SenditNow.gr δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τις σελίδες του δικτυακού τόπου προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.
 

Στοιχεία πιστωτικών καρτών

Τo SenditNow.gr δηλώνει ότι δεν θεωρεί ότι οι ιστοσελίδες της SenditNow.gr απευθύνονται κατ’ αρχήν σε παιδιά και ανηλίκους. Οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες της SenditNow.gr οι οποίες έχουν σχέση με την αγορά υπηρεσιών και τη χρήση τραπεζικών υπηρεσιών ή και πιστωτικών καρτών θα πρέπει να διενεργούνται από ενήλικες χρήστες οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων των πιστωτικών καρτών τους και των άλλων τραπεζικών τους στοιχείων.
 
Οποιαδήποτε παραγγελία και/ή αγορά εμπορευμάτων και/ή υπηρεσιών μέσω των ιστοσελίδων του SenditNow.gr θα θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί από τον νόμιμο κάτοχο των πιστωτικών καρτών και/ή των τραπεζικών στοιχείων, εκτός όπου έχει αποδειχθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι τα εν λόγω στοιχεία έχουν κλαπεί.
 
Ρητά δηλώνεται πως το SenditNow.gr δεν αποθηκεύει αριθμούς πιστωτικών καρτών και δεν τηρεί αρχείο με άλλα στοιχεία αυτών.
 

Cookies

ΤΟ SenditNow.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή/φυλλομετρητή/περιηγητή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
 

Ευθύνες του SenditNow.gr

Το SenditNow.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη καθώς και την καλύτερη δυνατή λειτουργία της εφαρμογής SenditNow.gr και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνo για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει, συμπεριλαμβανομένων ιδίως διαφυγόντων κερδών, θετικών ή αποθετικών ζημιών, λόγω κακής ή λανθασμένης χρήσης της εφαρμογής SenditNow.gr , καθώς και σε μη διαθεσιμότητα των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
 
Το SenditNow.gr μέσω της εφαρμογής Web , αναλαμβάνει την υποχρέωση της παράδοσης των μηνυμάτων ( ) στα δίκτυα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και δεν ευθύνεται για την αποτυχία ή καθυστέρηση παράδοσης ή αλλοίωση κάποιου(ων) μηνυμάτων.
 
Η επιτυχημένη και έγκαιρη παράδοση εξαρτάται από:
 
-Την γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρήστης και από το αν η συγκεκριμένη περιοχή καλύπτεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
 
-Την ενεργοποιημένη ή όχι συσκευή του παραλήπτη του μηνύματος.
 
-Το αν οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
 
-Το αν τα δίκτυα είναι υπερφορτωμένα ή όχι.
 
Έτσι, κατά συνέπεια το SenditNow.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη, καθυστερημένη ή αποτυχημένη αποστολή μηνυμάτων.
 
To SenditNow.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν είναι υπεύθυνο για την παράδοση των μηνυμάτων, από την στιγμή που ένα μήνυμα υποβάλλεται με επιτυχία σε μια πύλη δικτύου (gateway). Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα μηνύματα σε αριθμούς φορητότητας ή περιαγωγής (roaming).
 
Το SenditNow.gr δεν είναι υπεύθυνο για τυχόν σφάλματα παράδοσης που οφείλονται σε οποιουδήποτε είδους πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζει κάποια φορητή συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο).
 
Το SenditNow.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα αποσταλεί η απάντηση σε κάποιο μήνυμα που αποστάλθηκε μέσω του SenditNow.gr ή μέσω κάποιας από τις υπηρεσίες του.
 
Οι χρεώσεις των μηνυμάτων περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα SenditNow.gr και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι χρεώσεις μηνυμάτων μπορούν να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες όπως οι χρεώσεις ενδιάμεσων πυλών δικτύου (gateways). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για το τελικό κόστος ενός μηνύματος, μέσα από την εφαρμογή.
 
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εφαρμογή SenditNow.gr ή από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα SenditNow.gr, παρέχονται ως έχουν και δεν μπορούν να τύχουν εκμετάλλευσης, ενοικίασης ή μεταπώλησης.
 
Οι χρήστες του SenditNow.gr και των υπηρεσιών του αποδέχονται ότι Το SenditNow.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια και/ή ζημιά άμεση και/ή έμμεση αναφορικά με οτιδήποτε δημοσιεύεται στις σελίδες του SenditNow.gr και/ή αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία της SenditNow.gr . Οι χρήστες του SenditNow.gr δηλώνουν ότι αποποιούνται οποιουδήποτε δικαιώματος αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία του SenditNow.gr που πηγάζει από οποιονδήποτε υπάρχοντα ή μελλοντικό νόμο οπουδήποτε στον κόσμο. Τo SenditNow.gr με το παρόν αποκλείει όλες τις ευθύνες οποιουδήποτε είδους για τη μετάδοση ή τη λήψη ακατάλληλου περιεχομένου οποιασδήποτε φύσης.
 
Με το παρόν οι χρήστες συμφωνούν να αποζημιώνουν πλήρως το SenditNow.gr και να μην εγείρουν εναντίον της απαιτήσεις έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχουν εγείρει τρίτοι ως αποτέλεσμα της χρήσης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του SenditNow.gr από αυτούς και σε σχέση με όλων των ειδών απώλειες, δαπάνες, ενέργειες, διαδικασίες, αξιώσεις, ζημίες, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων και δαπανών) ή ευθύνες που προέκυψαν ή επήλθαν, άμεσα ή έμμεσα, από το SenditNow.gr ως αποτέλεσμα τέτοιου είδους χρήσης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών ή της παραβίασης εκ μέρους των χρηστών ή της μη τήρησης αυτών των όρων και των προϋποθέσεων.
 
Οι χρήστες θα υπερασπίζονται και θα καταβάλλουν κάθε δαπάνη, ζημία, επιδικασμένο ποσό, αμοιβή (περιλαμβανομένων εύλογων νομικών αμοιβών) και αποζημιώσεις που θα επιβληθούν στο SenditNow.gr ως απόρροια των παραπάνω αξιώσεων και θα παρέχουν στο SenditNow.gr ενημέρωση για αυτές τις αξιώσεις, πλήρη εξουσιοδότηση να υπερασπιστεί, να συμβιβαστεί ή να διακανονίσει αυτές τις αξιώσεις και την εύλογη απαραίτητη υποστήριξη για να υπερασπιστεί αυτές τις αξιώσεις, με αποκλειστικά δικές τους δαπάνες.
 

Δικαίωμα αλλαγών/τροποποιήσεων

Το SenditNow.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, την εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
 

Τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR) έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και κατάργησης των προσωπικών σας δεδομένων στέλνοντας μας το αίτημά σας στη διεύθυνση https://www.senditnow.gr/contact_us. Τα αιτήματά σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία εντός 30 ημερών.
Μπορείτε επίσης ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και κάνοντας κλικ στο "Επεξεργασία".
 

Διατήρηση δεδομένων, απενεργοποίηση λογαριασμού και διαγραφή

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα στις βάσεις δεδομένων μας για όσο διάστημα ένας πελάτης είναι ενεργός και για μια περίοδο 10 ετών μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού του πελάτη.
 

Τρόπος και μορφή επικοινωνίας

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με το SenditNow.gr (και την Ανώνυμη Εταιρεία στην οποία ανήκει ο ιστότοπος, Terracom Α.Ε., με έδρα τον Κατσικά Ιωαννίνων) στον αριθμό: +30 26510 94333   ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info(at) SenditNow.gr. Σκοπός της επικοινωνίας προς το καταναλωτικό κοινό, είναι η ενημέρωσή σχετικά με τις παρεχόμενες από την εταιρία μας υπηρεσίες. Τα μηνύματα επικοινωνίας πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2002/31/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί διαφημιστικών μηνυμάτων, δεδομένου ότι φέρει ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα και παρέχει στο δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής.
 
Τέλος, για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation 2016/679) της ΕΕ, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: privacy(at)terracom(dot)gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: TERRACOM Α.Ε., Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Εθνικής Αντίστασης 79, Κατσικάς, Ιωάννινα, TK: 45221, Ελλάδα.

Powered by Terracom